Thời gian SweatBlock ngăn mồ hôi nách?

Chúng tôi nghĩ rằng 5 ngày không có mồ hôi nách chỉ với 1 lần sử dụng thật là tuyệt vời,
nhưng một số Khách sử dụng còn có được hiệu quả gấp đôi.
Hãy xem "Hiệu quả trung bình" dựa trên phản hồi của các Khách hàng thực sự
TRUNG BÌNH 99.2%

Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Trong số hàng nghìn đơn đặt hàng mà chúng tôi xử lý mỗi tháng, thì chỉ có dưới 1% yêu cầu hoàn lại tiền. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra chính sách đảm bảo hoàn lại tiền.

TRUNG BÌNH 6.3 NGÀY KHÔ RÁO ID)) echo 'Cập Nhật Ngày: '.$t.''; ?> Cập Nhật Ngày: 11/11/14

Hiệu quả hàng ngày

SweatBlock được phát triển để bảo vệ lâu dài chống lại sự tiết mồ hôi quá mức. Hiệu quả SweatBlock mang lại có thể khác nhau dựa trên cấu tạo hóa học cơ thể của mỗi cá nhân, nhưng hiệu quả trung bình là 6,5 ngày khô cho mỗi lần sử dụng (dựa trên một cuộc khảo sát các khách hàng đang sử dụng). Các kết quả đều tuyệt vời!

Kết quả của cuộc khảo sát – Những ngày không có mồ hôi

#
Hugh B , TX, USA - 11 days
Xem Video
Duane K. , Australia - 8 days
Xem Video
Gustavo , NV, USA - 7 days
Xem Video
April K. , Indiana, USA - 8 days
Xem Video
Nick , QLD, Australia - 7 days
Xem Video
Laura , WA, USA - 7 days
Xem Video
Scott , USA - 7 days
Xem Video
TIffany , US, USA - 7 days
Xem Video
Gabby , CA, USA - 7 days
Xem Video
John , CT, USA - 7 days
Xem Video
Cornell , USA - 8 days
Xem Video
Kim , CA, USA - 5 days
Xem Video
Dean , UT, USA - 6 days
Xem Video
Chris , Canada - 7 days
Xem Video
Emily , USA - 8 days
Xem Video
Teresa , MI, USA - 7 days
Xem Video
Justice , NH, USA - 7 days
Xem Video
Courtney , PA, USA - 8 days
Xem Video
John , MO, USA - 9 days
Xem Video
Braxton , UT, USA - 4 days
Xem Video
Paul Y , Hong Kong - 7 days
Josh L. , FL, USA - 3 days
Lacey S. , NE, USA - 3 days
Caroline S. , CA, USA - 7 days
Bichngoc N. , USA, USA - 6 days
Janet B. , WI, USA - 4-5 days
Jose K. , USA, USA - 6 days
Danny L. , MA - 10 days
Haoi D. , CA, USA - 6 days
Sean S. , MA, USA - 5 days
Aubree M. , USA, USA - 7 days
Candace G. , USA, USA - 6 days
Ashley G. , GA, USA - 6 days
Torria G. , USA, USA - 7 days
Kosai E. , MA, USA - 5 days
Jennifer B. , USA, USA - 7 days
Art S. , USA, USA - 5 days
An N. , USA, USA - 7 days
Justin B. , USA, USA - 5 days
Adam C. , AB, Canada - 8 days
Judy M. , USA, USA - 10 days
Michele D. , UT, USA - 7 days
Allen A. , USA, USA - 7 days
Chris Ripple , USA, USA - 10 days
Tina B. , PA, USA - 6 days
Veronica L. , USA, USA - 4 days
Jose P. , USA, USA - 8 days
Chris H. , USA, USA - 4 days
Catherine S. , USA, USA - 7 days
Erika B. , USA, USA - 4 days
Janet M. , USA, USA - 5 days
Tatum G. , USA, USA - 6 days
Sarah P. , TX, USA - 4 days
Jessica Chalk , TX, USA - 10 days
Margie S. , CA, USA - 6 days
Kyana M. , MA, USA - 7 days
Lisa J. , TX, USA - 4 days
Lourdes S. , AZ , USA - 5 days
Alisa R. , ID, USA - 12 days
Amela I , USA, USA - 5 days
Jamie A. , USA, USA - 7 days
Brittany F. , WY, USA - 6 days
Jackie G , USA, USA - 8 days
Araceli G. , AZ, USA - 9 days
Gary S. , NC, USA - 2-3 days
Ally M. , NY, USA - 3 days
Anauria R. , USA, USA - 8 days
Sabrina G. , FL, USA - 4 days
Aaron S. , MO, USA - 7 days
Hanna B. , NM, USA - 1 day
Beth P. , OR, USA - 5 days
Lynda B. , NY, USA - 5 days
Sovern V. , USA, USA - 5 days
James D. , USA, USA - 5 days
Klayton K , USA, USA - 5 days
Dwanyatta P. , NY, USA - 7 days
Tim K. , AZ, USA - 7 days
Bianca B. , OH, USA - 5 days
Matthew S. , USA, USA - 5 days
Debora M. , AL, USA - 5 days
Celia R , NJ, USA - 5 days
Tara T. , FL, USA - 5 days
Hisae C. , USA, USA - 6 days
Yen H. , WA, USA - 5 days
Adam N. , USA, USA - 3 days
June T. , USA, USA - 7 days
Kaitlyn S. , USA, USA - 6 days
Cedrine L. , USA, USA - 4 days
Ana T. , USA, USA - 8 days
Debora M. , USA, USA - 4 days
Deborah P. , USA, USA - 7 days
Brianna J. , PA, USA - 3 days
James C. , ME, USA - 5 days
Mary E. , USA - 3 days
Kathy H. , USA - 6-7 days
Candace R. , NC, USA - 7 days
Jared S. , NY, USA - 5 days
Lee M. , MA, USA - 6 days
Kylie K. , IN, USA - 3 days
A. H. , USA - 5 days
Ose C. , DE, USA - 7 days
Freddy M , Japan - 5 days
Jamie M. , CA, USA - 3 days
Debra T , OR, USA - 3 days
Kelly P. , NJ, USA - 6 days
Hunter V. , USA, USA - 9 days
Melanie T. , OH, USA - 5 days
Elsa V. , WA - 2-3 days
Lorene H. , USA, USA - 5-6 days
Sandi C. , MN, USA - 5 days
Michael C. , North Carolina, USA - 7 days
Claudia L. , CA, USA - 14 days
Candace G. , USA - 5 days
Anne B. , GA, USA - 6 days
Tina M. , USA - 14 days
Jen S. , NC, USA - 5 days
Sarah G. , LA, USA - 7 days
Dennis K. , PA, USA - 6 days
Brian L. , FL, USA - 14 days
Alexa S. , CA, USA - 7 days
A. Patrick , KS, USA - 7 days
Janessa , NC, USA - 8 days
John , USA - 4 days
Kelly , USA - 5 days
Amiga de Costa Rica , Costa Rica - 9 days
J. McNally , USA - 7 days
Ivy , USA - 7 days
Jared , OR, USA - 7 days
Kristie , USA - 5 days
Jenna , Canada - 5 days
Arman , CA , USA - 4 days
Paul , NJ, USA - 4 days
Karen , CA, USA - 9 days
Tiffanee , FL, USA - 3 days
Beth , OH, USA - 7 days
Bridget , NE, USA - day
Joshua , CA, USA - 4 days
Rene , CA, USA - 5 days
Bob , USA - 6 days
Ed , TX, USA - 6 days
Elaine , NC, USA - 8 days
Kimberly , TX, USA - 8 days
Cheryll , WI, USA - 7 days
Steven , FL, USA - 2 days
David , CA , USA - 5 days
Brian , IA, USA - 4 days
Corey , NV, USA - 10 days
Hilary , FL , USA - 3 days
Kim , NJ, USA - day
Robert , SC, USA - 4 days
Jessica , MA, USA - 6 days
Hannah , USA - 6 days
Brandon , NC, USA - 4 days
Chris , Australia - 7 days
Kay , New Zealand - 12 days
Lisa , UT, USA - 7 days
Erika , USA - 8 days
Diann , CA , USA - 12 days
Arianna , AZ, USA - 14 days
Teri , USA - 5 days
Jessica , VA, USA - 7 days
Amy , USA - 14 days
Angela , GA, USA - 7 days
Shauna , UT, USA - 6 days
Jacqueline , NY, USA - 12 days
David , OH, USA - 6 days
Allen , NY, USA - 7 days
David , TX, USA - 7 days
Kristy , Australia - 6 days
David , TX, USA - day
Andrea , TX, USA - 6 days
Joel , MA, USA - 6 days
Sarah , USA - 5 days
Brenda , MI, USA - 7 days
Lisa , FL , USA - 13 days
Amy , USA - 14 days
David , TX, USA - 5 days
Ellie , Canada - 6 days
Jacquie , Canada - 7 days
Kathy , CA , USA - 6 days
Kristene , UT, USA - 4 days
Leigh , KS, USA - 5 days
Jason , OK, USA - 8 days
Michelle , New Zealand - 14 days
Kathleen , NJ, USA - 6 days
Valerie , NC, USA - 5 days
Elizabeth , GA, USA - 10 days
Heather , USA - 3 days
Meri , OR, USA - 12 days
Kyle , KS, USA - 7 days
Amy , Canada - 5 days
Danelle , UT, USA - 10 days
Lori , UT, USA - 6 days
Alex , GA, USA - 10 days
Don , UT, USA - 10 days
Tina , USA - 4 days
Nicole , AZ, USA - 4 days
Sarah , NJ, USA - 6 days
Korina , CO , USA - 6 days
Todd , CA , USA - 14 days
Tania , USA - 5 days
Cathy , USA - 4 days
Michael , CO , USA - 6 days
Lynn , AZ, USA - 3 days
Holly , Arizona, USA - 2 days
Joel , Utah, USA - 6 days
Cassie , Texas, USA - 3 days
Ed , Florida, USA - 4 days
Allison , PA, USA - 5 days
James , Utah, USA - 7 days
Scott S. , Utah, USA - 7 days
Donna , CO , USA - 5 days
Erica , Florida, USA - 3 days
Heather , PA, USA - 6 days
Monica , MO, USA - 6 days
Aaron , AZ, USA - 8 days
Barrie , USA - 4 days
Anthony , PA, USA - 1 day
Danny , Texas, USA - 5 days
Chelsea , New Jersey, USA - 7 days
Chase P. , UT, USA - 7 days
Brittini from LA, USA , LA, USA - 5 days


Hotline